Xuất bản thông tin

Hội đồng nhân dân xã Bình Khê tổ chức kỳ họp thứ 5, khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng nhân dân xã Bình Khê tổ chức kỳ họp thứ 5, khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 29/12/2017, Hội đồng nhân dân xã Bình Khê tổ chức kỳ họp thứ 5, khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về dự kỳ họp có ông: Nguyễn Văn Ngoãn – Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã; các ông, bà trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo UBND xã; các đại biểu hội đồng nhân dân thị xã được bầu tại đơn vị; các vị đại biểu thay mặt các ban ngành, đoàn thể trong xã, các ông bà bí thư, trưởng thôn, đại biểu các nhà trường và 32 ông, bà đại biểu HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021đã về dự kỳ họp.

   Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Hoàng Ngọc Tân – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: "Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 và thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra: Xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách mục đầu tư công năm 2018, các báo cáo công tác UBND xã, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tại kỳ họp lần này, UB MTTQ xã sẽ thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền. HĐND xã xem xét báo cáo của UBND xã, báo cáo hoạt động giám sát của HĐND xã. Thường trực HĐND xã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, tiến hành chất vấn và nghe báo cáo giải trình của các cơ quan, UBND xã. HĐND xã sẽ thông qua Nghị quyết về các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, Dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách, các danh mục công trình đầu tư năm 2018". Với ý nghĩa và tầm quan trọng trên, ông Chủ tịch HĐND xã đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong xã.

 

 

Ông Hoàng Ngọc Tân - chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

 

   Thay mặt UBND xã, bà Nguyễn Thị Tám - Phó chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Kết quả nổi bật là: Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt và vượt  so với kế hoạch được giao. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm tăng 6 triệu đồng/người/năm so với năm 2016. Tỉ suất sinh là 12,37% tăng o,83% so với cùng kỳ trong đó số ca sinh con thứ 3 trở lên là 5 ca bằng so với năm 2016. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,98% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo 1,14% giảm 0,55% so với năm 2016.

 

 

Bà Nguyễn Thị Tám - Phó chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo

 

   Tại kỳ họp Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017 hoạt động của HĐND, Thường   trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan được tăng cường, chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thực hiện theo đúng các quy định, quá trình điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, đúng luật, chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng lên. Hoạt động giám sát được duy trì, nội dung giám sát đều là những vấn đề mà dư luận và cử tri quan tâm. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND xã thực hiện nghiêm túc. Nghị quyết của HĐND xã ban hành đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu, phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Trong năm 2017, Thường trực HĐND xã tổ chức thành công Kỳ họp thứ tư và chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ họp thứ năm HĐND xã. 

   Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

   Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Ngoãn – Phó chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Ông chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Kỳ họp này là kỳ họp bàn và quyết định các nội dung quan trọng của năm 2018 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đánh giá kết quả ước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, HĐND xã cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Ban Ban Chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm2018. Sau kỳ họp này, UBND xã và các ngành cần phải chủ động đề ra các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND xã đã thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, đồng tâm, hiệp lực, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Đổi mới tư duy sáng tạo, cách nghĩ cách làm trên tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai và nhất là các trường hợp vi phạm mới phát sinh. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. Triển khai quán triệt, học tập thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới quản lý sự nghiệp công lập; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ. Nâng cao chất lượng công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2018 ở mức cao nhất. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân. Với truyền thống của Đảng bộ, nhân dân toàn xã, với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu và HĐND xã, Ông  Phó chủ tịch UBND thị xã bày tỏ tin tưởng xã Bình Khê sẽ vượt qua mọi khó khăn quyết tâm xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới, xây dựng xã Bình Khê vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng.

 

 

Ông Nguyễn Văn Ngoãn - Phó chủ tịch UBND thị xã phát biểu

 

  Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã nghe: UBND xã trình dự toán thu chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2018; Lãnh đạo UBND xã báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ tư HĐND xã đến nay. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành biểu quyết, thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp.

   Bế mạc kỳ họp, Ông Hoàng Ngọc Tân – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị: "UBND xã, các ngành cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 mà Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND xã thông qua.  UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động  và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri nhân dân. Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018".

   Sau 01 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ năm, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

 

Nguyễn Văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê