Asset Publisher

Đảng bộ xã Bình Khê tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đảng bộ xã Bình Khê tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU, ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều về học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 5).

Sáng nay, ngày 30 tháng 7 năm 2017, Đảng bộ xã Bình Khê tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa XII tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.


   Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Tân-Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phan Thanh Sản-Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Nguyễn Văn Lộc-Phó Bí thư thường trực Đảng bộ; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, UBND cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự đông đủ.

 

 

Đồng chí Hoàng Ngọc Tân triển khai Nghị quyết

 

   Thay mặt Đảng bộ đồng chí đồng chí Hoàng Ngọc Tân-Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã đã trực tiếp truyền đạt nội dung 3 nghị quyết:

    - Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

   - Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

   - Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

   Đồng chí Hoàng Ngọc Tân khẳng định đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã  đề ra về phát triển kinh tế, xã hội. Nội dung trọng tâm các Nghị quyết này là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề chỉ đường về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân. 

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc triển khai viết bài thu hoạch sau Hội nghị

 

   Thông qua việc học tập, quán triệt và thảo luận đi đến thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, tạo được sự thống nhất trong Đảng, xây dựng được chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về chủ trương, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII góp phần tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân và các lực lượng xã hội để triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao.

   Sau ½ ngày làm việc, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thống nhất cao đối với các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là 3 nghị quyết về: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

   Kết thúc Hội nghị BCH Đảng bộ xã kêu gọi toàn thể đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Bình Khê tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 đã đề ra.

 

Nguyễn Văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê