PHÂN CÔNG CÁC MẶT PHỤ TRÁCH TT HTCĐ BÌNH KHÊ


UBND XÃ BÌNH KHÊ

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 Bình khê,  ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

PHÂN CÔNG CÁC MẶT PHỤ TRÁCH TT HTCĐ XÃ BÌNH KHÊ 

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Chức vụ TT  HTCĐ

Phụ trách

1

Nguyễn Thị Tám

Phó chủ tịch UBND

Giám đốc

Điều hành chung

2

Lê Thị Kim Oanh

Hiệu trưởng THCS

Phó GĐ

HĐGD nhà trường

3

Phùng Văn Thưởng

Chủ tịch MTTQ

Uỷ viên

Học tập MTTQ

4

Trần Thị Thanh Xuân

Bí thư Đoàn TN

Uỷ viên

Học tập ĐTN

5

Vũ Thị Hẹn

Chủ tịch HNHPN

Uỷ viên

Học tập HNHPN

6

Đỗ Văn Thông

Chủ tịch hội nông dân

Uỷ viên

Học tập hội nông dân

7

Phạm Văn Thành

GĐ HTX& DVNN

Uỷ Viên

Học tập HTX& DVNN

8

Trần Tất Sở

CLB - Người cao tuổi

Ủy Viên

Học tập Người cao tuổi

9

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch Hội CTĐ

Uỷ viên

Học tập của  Hội CTĐ

10

Lục Văn Tất

Cán bộ VHTT

Uỷ viên

Học tập VHTT

11

Bùi Duy Tráng

Cán bộ tư pháp

Uỷ viên

Pháp luật, Tin bài

12

Nguyễn Mạnh Hùng

Công chức tài chính

Uỷ viên

Tài chính

13

 Vũ Xuân Đặng

CT  Hội CCB

Uỷ viên

Học tập hội CCB

14

Nguyễn Văn Thư

Trạm trưởng Y Tế

Uỷ viên

Học Tập Y Tế

15

NguyỄN Văn Hiếu

Giáo viên BP

Uỷ viên

CNTT, Website

 

                                                                                                          TM. TRUNG TÂM HTCĐ

                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                                    Nguyễn Thị Tám