BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2021


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH KHÊ

Số: 11 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Khê, ngày 28  tháng 11 năm 2021

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 11/2021

 

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 11/2021

            1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

- Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

- Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền

địa phương .

            2. Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

- Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của TTHTCĐ xã Bình khê

           3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

2

 

63

Tư pháp, Công an, trường Trung học cơ sở Bình khê

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

1

 

25

Đoàn TN, các trường học trên địa bàn....

2

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

12 tin bài tuyên truyền và 1120 phút phát thanh và chuyển tiếp đài phát thanh thị xã.

 

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 12/2021

1. Dự kiến các hoạt động  

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12), 46 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12), 62 năm ngày  thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) và 17 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12)

- Phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền các hoạt động lớn của tỉnh và của địa phương như: tập huấn về Chính quyền điện tử cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Bình Khê.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" ứng dụng công nghệ số.

- Tổng kết đánh giá hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở trong các trường học và toàn bộ nhân dân trong xã Bình Khê

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các làng văn hóa. Tuyên truyền việc duy trì ngày chủ nhật xanh, tiếp tục duy trì và giữ vững xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ; tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai; luật hôn nhân và gia đình.

- Dưỡng sinh cho người cao tuổi

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền phòng chống dịch covid-19.

2. Thời gian tổ chức

Tháng 12 năm 2021

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Bình Khê thực hiện.

- TT HTCĐ xã Bình Khê phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND xã, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ BÌNH KHÊ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Tám

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu