BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2020


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH KHÊ

SỐ: 03/BC-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

        Bình Khê, ngày 28 tháng 03 năm 2020

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 03/2020

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 03/2020

            1. Thuận lợi:

-  Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

-  Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

-  Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

-  Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có thôn chưa được đông đủ.

-  Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

- Chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19

           3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

  • Thời gian Từ 26/02/2019 đến 25/03/2019 :

TT

Nội dung

Hình thức

Số tin bài

Đơn vị phối hợp

1

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

Đài truyền thanh, môi trường mạng(Trang TTHTCĐ xã, …)

 05

Ban văn hóa, đài truyền thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ban văn hóa, đài truyền thanh

2

Số tin bài:

- Tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng

 

04

- Tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19

 

 

28

- Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã Bình khê lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội các cấp.

 

 

09

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Tuyên truyền Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

 

 

12

2.900 phút phát thanh chuyển tiếp đài phát thanh thị xã, theo các khung giờ 7,9,11,13,15,17,19h hằng ngày.

 

 

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 04/2019

1. Dự kiến các hoạt động  

- Tổ chức tuyên truyền qua môi trường mạng, Đài truyền thanh xã kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 (Âm lịch) Tưởng nhớ đến công ơn dựng nước của các Vua Hùng; Ngày thành lập Quân chủng Phòng không (1/4/1953); Ngày thành lập Hội nhà văn Việt Nam (1/4/1957);  Ngày hiến máu nhân đạo (7/4); Ngày pháp luật thế giới (22/4); Ngày an toàn giao thông đường bộ toàn cầu (23/4); Ngày nước sạch và môi trường Việt Nam (29/4); Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (11h30' ngày 30/04/1975); Ngày Quốc tế lao động (1.5.1886)...

- Phối hợp cùng địa phương tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh Covid-19, các khuyến cáo của Bộ y tế về  cách phòng, chống dịch Covid-19… cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Bình Khê.

- Trong tình hình phức tạp của dịch bệnh: Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo chủa Chính Phủ, của Tỉnh, thị xã và xã về công tác phòng chống dịch Covid-19, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, , tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu xây dựng và giữ vững danh hiệu các làng văn hóa.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ qua môi trường mạng…

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Tuyên truyền Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ xã Bình khê lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội các cấp.

2. Thời gian tổ chức:

           - Tháng 04 năm 2020

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Bình Khê thực hiện.

- TT HTCĐ xã Bình Khê phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND xã, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động tháng 03 năm 2020 của trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Khê./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ BÌNH KHÊ

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

 Nguyễn Thị Tám

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu