BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2020


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH KHÊ

SỐ: 04/BC-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Bình Khê, ngày 28 tháng 04 năm 2020

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 04/2020

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 04/2020

            1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

- Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

- Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

- Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có thôn chưa được đông đủ.

- Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

           3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

  • Thời gian : Từ 26/03/2020 đến 25/04/2020:

 

TT

Nội dung

Hình thức

Số tin bài

Đơn vị phối hợp

1

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

Đài truyền thanh, môi trường mạng(Trang TTHTCĐ xã, …)

 13

 

 

 

 

 

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ban văn hóa, đài truyền thanh

2

Số tin bài:

- Tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng

 

05

- Tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19

 

32

- Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã Bình khê lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội các cấp.

 

9

- Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội các cấp

 

4

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Tuyên truyền Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

 

10

- chuyển tiếp đài phát thanh thị xã,

   

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 05/2020

1. Dự kiến các hoạt động  

- Tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 như: Ngày quốc tế lao động 01/05;  Giải phóng Miền Nam, thống nhất tổ quốc  30/4/1975; Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/05/1954; Chiến thắng chủ nghĩa Phát xít 09/05/1945; Thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15-05-1941; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-05-1890; Thành lập mặt trận Việt Minh 19-05-1941…

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

- Phối hợp cùng địa phương tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh Covid-19, các khuyến cáo của Bộ y tế về  cách phòng, chống dịch Covid-19… cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Bình Khê.

- Trong tình hình phức tạp của dịch bệnh: Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo chủa Chính Phủ, của Tỉnh, thị xã và xã về công tác phòng chống dịch Covid-19, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, , tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các làng văn hóa.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Dưỡng sinh cho người cao tuổi

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Thời gian tổ chức:

           - Tháng 05 năm 2020

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Bình Khê thực hiện.

- TT HTCĐ xã Bình Khê phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

 - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND xã, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động tháng 04 năm 2020của trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Khê./.

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ BÌNH KHÊ

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

 Nguyễn Thị Tám

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu