BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2020


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH KHÊ

SỐ: 05/BC-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Bình Khê, ngày 28 tháng 05 năm 2020

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 05/2020

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 05/2020

            1. Thuận lợi:

-  Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

-  Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

-  Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

-  Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

-  Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có thôn chưa được đông đủ.

-  Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

- Tình hình dịch bệnh Covid – 19 phức tạp, gây hạn chế cho các lớp tập huấn

           3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

  • Thời gian : Từ 26/04/2020 đến 25/05/2020:
  • Thời gian : Từ 26/03/2020 đến 25/04/2020:

 

TT

Nội dung

Hình thức

Số tin bài

Đơn vị phối hợp

1

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

Đài truyền thanh, môi trường mạng(Trang TTHTCĐ xã, …)

 11

 

 

 

 

 

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ban văn hóa, đài truyền thanh

2

Số tin bài:

- Tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng

 

9

- Tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19

 

25

- Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã Bình khê lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội các cấp.

 

3

- Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội các cấp

 

8

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Tuyên truyền Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

 

12

- chuyển tiếp đài phát thanh thị xã,

   

           

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 06/2020

1. Dự kiến các hoạt động  

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 6 như: Ngày 01-06: Quốc tế thiếu nhi; Ngày 05-06-1911: Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước; Ngày 17-06 : Ngày của Bố; Ngày 21-06-1925: Ngày báo chí Việt Nam; Ngày 28-06-2011: Ngày gia đình Việt Nam

- tiếp tục trú trọng các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT.

- Phối hợp cùng địa phương tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh Covid-19, các khuyến cáo của Bộ y tế về  cách phòng, chống dịch Covid-19… cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Bình Khê.

- Trong tình hình phức tạp của dịch bệnh: Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo chủa Chính Phủ, của Tỉnh, thị xã và xã về công tác phòng chống dịch Covid-19, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, , tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh vệ sinh môi trường tại một số điểm trên địa bàn như : Trung tâm văn hóa thể thao, nhà bia tưởng niệm, tuyến đường trung tâm xã…

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường, Tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em…

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Dưỡng sinh cho người cao tuổi

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 06 năm 2020

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Bình Khê thực hiện.

- TT HTCĐ xã Bình Khê phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND xã, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động tháng 05 năm 2020 của trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Khê./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ BÌNH KHÊ

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

 Nguyễn Thị Tám

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu