BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2020


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH KHÊ

SỐ: 06/BC-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Bình Khê, ngày 28 tháng 06 năm 2020

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 06/2020

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 06/2020

            1. Thuận lợi:

-Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

- Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

- Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

- Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có thôn chưa được đông đủ.

- Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

           3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

  • Thời gian : Từ 26/05/2020 đến 25/06/2020

 

 

TT

Nội dung

Hình thức

Số tin bài

Đơn vị phối hợp

1

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

Đài truyền thanh, môi trường mạng(Trang TTHTCĐ xã, …)

 18

 

 

 

 

 

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh

 

2

Số tin bài:

- Tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng

 

3

- Tuyên truyền về dịch bệnh Covid-1

 

14

 

 

- Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội các cấp

 

5

Ban văn hóa, đài truyền thanh

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Tuyên truyền Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

 

16

- chuyển tiếp đài phát thanh thị xã,

   
           

           

     

1. Dự kiến các hoạt động  

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 7 : Ngày Dân số Thế giới 15-7-1950; Ngày truyền thống thanh niên xung phong 15-7-1966;  Kỷ niệm ngày ký hiệp định Giơnevơ;  Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7; Thành lập công đoàn VN 28-7-1929;

- Phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền các hoạt động lớn của tỉnh và của địa phương như:Trại hè truyền thống xã Bình Khê năm 2019, tập huấn về Chính quyền điện tử cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Bình Khê,

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT.

- Phối hợp cùng địa phương tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh Covid-19, các khuyến cáo của Bộ y tế về  cách phòng, chống dịch Covid-19… cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Bình Khê.

- Trong tình hình phức tạp của dịch bệnh: Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo chủa Chính Phủ, của Tỉnh, thị xã và xã về công tác phòng chống dịch Covid-19, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, , tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

 

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các làng văn hóa.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Dưỡng sinh cho người cao tuổi

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Thời gian tổ chức:

           - Tháng 07 năm 2020

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Bình Khê thực hiện.

- TT HTCĐ xã Bình Khê phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

 - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND xã, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động tháng 06 năm 2020 của trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Khê./.

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ BÌNH KHÊ

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

 Nguyễn Thị Tám

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu