BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2022


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH KHÊ

Số: 02 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bình Khê, ngày 28  tháng 02 năm 2022

 

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 02/2022

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 02/2022

            1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

- Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

- Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

- Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có thôn chưa được đông đủ.

- Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

- Hoạt động của TTHTCĐ xã Bình Khê bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Các lớp học triển khai hạn chế số lượng học viên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

           3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

TT

Nội dung

Số lượt

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp, thực hiện.

1

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh:

- Tuyên truyền cách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tuyên truyền các văn bản, chỉ đạo của cấp trên và của địa phương.

Tuyên truyền đợt tuyển quân năm 2022;

 

166

 Từ 28/01 đến 28/02

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh

2

Tuyên truyền trên trang TTHTCĐ xã

25 tin, bài

 

TT HTCĐ xã

          

  II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 03/2018

1. Dự kiến các hoạt động  

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn: 27/2 Ngày thầy thuốc Việt Nam. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 . Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 (Âm lịch) Tưởng nhớ đến công ơn dựng nước của các Vua Hùng, bằng hình viết tin bài trên trang mạng xã hội của các trường, trang trung tâm học tập cộng đồng của xã.

- Phối hợp cùng địa phương tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh Covid-19, các khuyến cáo của Bộ y tế về  cách phòng, chống dịch Covid-19… cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Bình Khê.

- Trong tình hình phức tạp của dịch bệnh: Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo chủa Chính Phủ, của Tỉnh, thị xã và xã về công tác phòng chống dịch Covid-19, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, , tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

- Tuyên truyền việc duy trì ngày chủ nhật xanh, tiếp tục duy trì và giữ vững xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Tuyên truyền thành công Đại hội XIII của Đảng.

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu xây dựng và giữ vững danh hiệu các làng văn hóa, hoàn thiện các tiêu chí để xã Bình Khê trở thành phường vào năm 2022.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh vệ sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ qua môi trường mạng…

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Tuyên truyền Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

- Tùy diễn biến dịch bệnh covid-19 để triển khai kế hoạch cho phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

2. Thời gian tổ chức:

 - Tháng 03 năm 2022

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Bình Khê thực hiện.

- TT HTCĐ xã Bình Khê phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí

 - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND xã, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ BÌNH KHÊ

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

 Nguyễn Thị Tám

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu