Văn bản mới nhất
VB triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên trưng dụng các thiết bị CNTT, để thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.
Số 2565 BCĐXDXHHT V v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
Công văn số 6963 UBND-GD về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.
V v Triệu tập đại biểu dự Hội nghị hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 của ngành giáo dục thị xã Đông triều qua đường truyền trực tuyến
Tổ chức tháng 9 khuyến học 2017-2018
Ban hanh Quy dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat theo Luat Dat dai 2013 tren dia ban tinh Quang Ninh
Quyết định Ban hành Quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh
Về việc tăng cường kiểm tra, phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa hè và mùa mưa bão trên địa bàn thị xã
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số: 1005/PGD&ĐT-CNTT V v Triệu tập đại biểu dự Hội nghị hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 của ngành giáo dục thị xã Đông triều qua đường truyền trực tuyến 30/09/17
CV Số 977 PGD-ĐT VB triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên trưng dụng các thiết bị CNTT, để thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. 22/09/17
Số 763 PGD&ĐT Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của các Trung tâm học tập cộng đồng 28/07/17
Số 130A BHXH Áp dụng mức lương cơ sở mới làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN 22/07/17
Số 128 KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền bước 2 xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017 12/06/17
Số 900 UBND Về việc tăng cường kiểm tra, phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa hè và mùa mưa bão trên địa bàn thị xã 20/04/17
Số 71 HD-VHTT Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh 10/03/17
Số: 124/PGD& ĐT V v Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tại TTHTCĐ 20/03/15
DANH SÁCH GIÁO VIÊN, BÁO CÁO VIÊN TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN GD&ĐT TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Đính kèm công văn số 124 PGD&ĐT ngày 05 3 2015 của Phòng GD&ĐT 05/03/15
Số 114 QD - UBND V v kiện toàn hội đồng phối hợp công tác phổ biến ,giáo dục pháp luật huyện 29/05/13
Dự thảo CHƯƠNG TRÌNH Thực hiện Quyết định số 89 QĐ-TTg ngày 09 01 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn huyện Đông Triều 29/03/13
Số: 148/PGD&ĐT V v triệu tập dự Hội nghị “Hội thảo tăng cường hiệu quả hoạt động TTTHTCĐ, tích cực xây dựng xã hội hóa học tập qua đường truyền trực tiếp 11/03/13
Số: 1310/UBND Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012 12/09/12
Số: 1241/UBND Tăng cường hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã thị trấn năm học 2012-2013 05/08/12
Số 1328/QĐ - UBND Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2015 29/07/11
Hiển thị 15 mục.
trong 1