Văn bản mới nhất
VB triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên trưng dụng các thiết bị CNTT, để thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.
Số 2565 BCĐXDXHHT V v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
Công văn số 6963 UBND-GD về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.
V v Triệu tập đại biểu dự Hội nghị hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 của ngành giáo dục thị xã Đông triều qua đường truyền trực tuyến
Tổ chức tháng 9 khuyến học 2017-2018
Ban hanh Quy dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat theo Luat Dat dai 2013 tren dia ban tinh Quang Ninh
Quyết định Ban hành Quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh
Về việc tăng cường kiểm tra, phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa hè và mùa mưa bão trên địa bàn thị xã
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số 2565 BCĐXDXHHT Số 2565 BCĐXDXHHT V v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 19/09/17
6963/UBND-GD Công văn số 6963 UBND-GD về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. 18/09/17
96/CV-KHQN Tổ chức tháng 9 khuyến học 2017-2018 04/08/17
Số 5001 UBND-GD Ban hành khung kế hoạch thời gian áp dụng từ năm học 2017-2018 11/07/17
1751/SNN&PTNT-KTMT Về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dại động vật 05/06/17
Số: 348/SGDĐT-GDTX V v Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tại TTHTCĐ 13/02/15
So 1766 2014 QD-UBND Ban hanh Quy dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat theo Luat Dat dai 2013 tren dia ban tinh Quang Ninh 13/08/14
Số: 1851/SGD&ĐT-GDTX V v tổ chức lớp bồi dưỡng nội dung đổi mới PPDH cho cán bộ quản lý và giáo viên các TTHTCĐ năm 2014 12/08/14
Số: 4261 /SGD&ĐT-KHTC Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 19/12/11
Số: 3607/2010/QĐ-UBND Quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý và mức hỗ trợ kinh phí TT HTCĐ 02/12/10
s6:J 6 o/t201O/QE-UBND Quyết định về việc kiêm nghiệm đối với cán bộ quản lý và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐxã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 02/12/10
Hiển thị 11 mục.
trong 1