Văn bản mới nhất
VB triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên trưng dụng các thiết bị CNTT, để thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.
Số 2565 BCĐXDXHHT V v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
Công văn số 6963 UBND-GD về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.
V v Triệu tập đại biểu dự Hội nghị hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 của ngành giáo dục thị xã Đông triều qua đường truyền trực tuyến
Tổ chức tháng 9 khuyến học 2017-2018
Ban hanh Quy dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat theo Luat Dat dai 2013 tren dia ban tinh Quang Ninh
Quyết định Ban hành Quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh
Về việc tăng cường kiểm tra, phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa hè và mùa mưa bão trên địa bàn thị xã
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:


Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số 2161-QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 26/06/17
Số 13/2017/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp ​chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập 23/05/17
Số 1224/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo 07/04/17
Số: 118/BGDĐT-GDTX V v Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại TTHTCĐ 20/03/15
Số:1258/BGDĐT-GDTrH Vv Không thi tuyển sinh vào lớp 6 17/03/15
02/2015/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế thi THPT Quốc gia 26/02/15
Số: 44 /2014/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã 12/12/14
Số: 88/2014/QH13 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 28/11/14
Số: 30/2014/TT-BGDĐT THÔNG TƯ SỐ 30 2014 TT-BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học 28/08/14
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 25/07/14
44/NQ-CP Nghị quyết ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết 29-NQ TW 09/06/14
Số: 29-NQ/TW NGHỊ QUYẾT “VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐÃ ĐƯỢC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI THÔNG QUA. TẠP CHÍ XÂ 04/11/13
Số: 89/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 08/03/13
Số 96/2008/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng 07/12/12
Số: 268/TB-VPCP THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 07/12/12
Số: 02/2008/CT-TTg CHỈ THỊ Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 07/12/12
Số: 79/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành quy định đánh giá và xếp loại học viên học chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ 07/12/12
Số: 5295/BGDĐT-GDTX Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012 01/11/12
Số: 09/2008/QĐ-BGDĐT QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 01/11/12
Số: 913 /BGDĐT-GDTX V v nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng 17/02/12
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 22 mục.
trong 2
Thong tu 03 quy che tuyen sinh dai hoc
Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số: 03/2015/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 26/02/15
QUY CHẾ Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Thông tư số 03 2015 TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 26/02/15
PHỤ LỤC NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN TUYỂN SINH RIÊNG Kèm theo Thông tư số 03 2015 TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 26/02/15
Hiển thị 3 mục.